Vedtægter for De Danske Motivsamlere

Foreningens navn

1. Foreningens navn er De Danske Motivsamlere (DDM). Foreningen er stiftet d. 24. april 1988.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund. (DFF)

Foreningen formål.

2. Det er foreningens formål at arbejde for at fremme interessen for og kendskabet til motivfilatelien.

Foreningen skal herudover varetage medlemmernes motivfilatelistiske interesser.

 DDM’s udstillerstøttefondsmidler

2.1 De midler som DDM’s årlige generalforsamling beslutter skal hensættes på ”Udstillerstøttefonds-midler” konto har til formål er at styrke udstillingsvirksomheden for foreningens medlemmer. Dette gælder såvel støtte til afholdelse af udstillinger, støtte til medlemmers udstillingsaktivitet, samt støtte til undervisningsformål med det sigte at forberede kommende udstillere.

2.2 Udlodning foregår efter forudgående ansøgning til DDM’s bestyrelse, hvori ansøgeren tydelig skal redegøre for formålet med ansøgningen. Kun medlemmer af De Danske Motivsamlere kan komme på tale som støttemodtagere. DDM’s bestyrelsen afgør – ved simpelt flertal – suverænt hvilke formål og med hvilket beløb der skal tildeles støtte. Afgørelserne er inappellable. DDM’s kasserer skal på DDM’s årlige generalforsamling redegøre for de støttemidler, der i løbet af året er blevet udloddet.

Medlemsskab

3. Som medlem af foreningen kan optages enhver der er myndig. Optagelsen sker under iagttagelse af de regler DFF har fastsat for de enkelte medlemskategorier, p.t. henholdsvis A-, B- og C-medlemmer, samt juniorer under DFU. Juniorer under DFU, der ikke er myndige, kan optages som medlemmer uden stemmeret. Udmeldelse af foreningen kan kun ske til udgangen af et regnskabsår, og udmeldelsen skal være kassereren i hænde senest 3 måneder før regnskabsårets udløb.

Et medlem der i eller uden for foreningen viser sig uværdig til at fortsætte medlemsskabet, kan af foreningens bestyrelse ekskluderes ved meddelelse herom til det pågældende medlem ved anbefalet brev, der skal indeholde begrundelsen for udelukkelsen. Medlemmet mister straks alle rettigheder i foreningen, men bestyrelsens afgørelse kan indankes over for medlemmerne ved næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen

4. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemskontingentet for det kommende regnskabsår.

Kontingentet erlægges helårsvis forud.

Betales kontingentet ikke rettidigt og senest I måned efter påkrav er fremsat, ophører medlemsskabet, men foreningens krav bortfalder ikke.

5. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Det tilstræbes, at den finder sted i første halvår, og om muligt i forbindelse med en national frimærkeudstilling eller et andet større filatelistarrangement.

Hvis dette ikke kan arrangeres, bør generalforsamlingen afholdes så tæt på Danmarks geografiske midtpunkt som muligt.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i MotivNyt og på www.motivsamler.dk.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen er, når det ikke drejer sig om foreningens opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Hvor intet andet er nævnt i disse vedtægter træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at et stemmeberettiget medlem højest kan medbringe 5

fuldmagter.

Hvert myndigt medlem har en stemme.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 1 måneds varsel og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring herom.

Generalforsamlingen skal indkaldes senest 6 uger efter en sådan begærings fremkomst.

Bestyrelsen

6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 valgår ad gangen, på den årlige generalforsamling.To medlemmer afgår i lige år, og tre medlemmer afgår i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde – typisk afholdt i direkte forlængelse af generalforsamlingen.

Information om konstituering skal så hurtigt som muligt tilgå DDM’s medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller udpege enkeltpersoner – også udenfor bestyrelsens kreds – til specielle opgaver eller tillidshverv.

Regnskabsår.

7. Foreningens regnskabsår gå fra 1. juli til 30. juni.

Foreningens midler skal anbringes bedst muligt, efter bestyrelsens skøn.

Foreningens regnskab revideres af to revisorer valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, en er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Særlige afstemnings regler.

8. Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Opløsning.

9. Foreningen kan kun opløses, mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer derfor. Er et sådant antal medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling til tidligst 4 uger og senest 8 uger efter. På denne generalforsamling kan forslaget om opløsning vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Ved foreningens opløsning skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler og ejendele.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 24. april 1988 og senest ændret på generalforsamlingen 22. februar 2020 i Herlev.