Tematisk Reglement.

Reglement for bedømmelse af tema klasse

Specialreglement for bedømmelse af tematiske eksponater på FIP-udstillinger.

1: Konkurrenceudstillinger

I Henhold til art. 1.5 i FIP’s generalreglement vedr. bedømmelse af eksponater i

konkurrenceklassen på FIP udstillinger (GREV) er dette specialreglement udfærdiget som

et tillæg til de regler, som gælder for tematiske eksponater.

Der henvises også til Retningslinierne for bedømmelse af tematiske eksponater

(Guidelines).

2: Konkurrenceeksponater

Et tematisk eksponat behandler et tema i henhold til en plan(defineret i 3.2.1) ved at

demonstrere tematiske og filatelistiske kundskaber gennem det viste filatelistiske

materiale.

Disse kundskaber skal resulterer i den bedst mulige udvælgelse og arrangement af

materialet og i nøjagtigheden i den relevante tematiske og filatelistiske tekst.

3: Grundregler for opbygning af eksponatet

3.1 Egnet filatelistisk materiale

3.1.1. I et tematisk eksponat benytter man sig af alle former for egnet filatelistisk materiale

(ref. GREV Art 3.2). 

3.1.2. Hvert objekt skal have forbindelse til det valgte tema og vise dets tematiske

information på den bedste og mest effektive måde. 

3.2. Tematisk behandling 

Ved den tematiske bearbejdelse forstås opbygningen af temaets struktur (titel og plan) og

udarbejdelsen af hvert punkt i denne struktur (udviklingen). 

3.2.1 Titel og plan

Titlen med eventuelle undertitler definerer rammerne for eksponatet. 

Planen beskriver opbygningen af eksponatet og dets opdeling i underafsnit. Den skal

dække alle sider af temaet i relation til titlen og udelukkende være opbygget efter

tematiske kriterier. 

Rækkefølgen af de enkelte hovedafsnit med tilhørende underafsnit skal vise udviklingen

af planen og ikke udelukkende en liste over temaets forskellige aspekter.

Planen skal vises på en side i begyndelsen af eksponatet. Den skal være skrevet på et af

de officielle FIP-sprog.

3.2.2 Udvikling

Udvikling betyder en dybtgående bearbejdelse af temaet med det mål at arrangere det

filatelistiske materiale i overensstemmelse med planen.

Bearbejdelsen anvender kun den tematiske information (godkendt af postvæsnet), som

kan hentes fra:

 • formålet med og brugen af det enkelte objekt
 • hoved- og bimotiverne i objektet,
 • andre postale kendetegn.
 • En vellykket udvikling kræver
 • et grundigt kendskab til det valgte tema
 • store filatelistiske kundskaber 
 • en tematiske tekst, der skal sikre den  nødvendige tematiske forbindelse og forklare   tematiske detaljer, når det er nødvendigt.

3.2.3 Fornyelse (innovationen)

Fornyelsen vises ved 

 • introduktion af nye temaer, eller 
 • vise nye sider af allerede kendte temaer eller 
 • nye indfaldsvinkler til kendte temaer, eller
 • ny anvendelse af materialet.

Fornyelsen kan referere til alle elementer i den tematiske behandling.

3.3 Det filatelistiske materiales egnethed

Alle objekter skal have nøje tilknytning til det valgte tema og forbindelsen mellem det

filatelistiske materiale og temaet må være klart bevist, hvis den ikke er indlysende.

4: Bedømmelseskriterier

De almindelige grundregler, som de fremgår af art.4 i GREV, ligger til grund for de særlige bestemmelser, der gælder for tematiske eksponater.

4.1. Tematisk behandling

Behandlingen vil blive bedømt i følge titlen og planen, udviklingen af temaet og den

fornyelse (innovation) som er vist i eksponatet

4.1.1 Titlen og planen vil blive bedømt ud fra:

 • Overensstemmelsen mellem titlen og planen
 • tilstedeværelsen af en plan 
 • hvor dækkende, planen er.
 • korrekt, logisk og afbalanceret opdeling i afsnit og underafsnit dækkende alle   aspekter, der er nødvendige for at udvikle temaet

4.1.2 Udviklingen bedømmes ud fra:

 • korrekt udvalg og anbringelse af objekterne i overensstemmelse med planen
 • forbindelse mellem objekterne og den tematiske tekst
 • dybde, vist gennem forbindelser, krydshenvisninger, forgreninger, årsager og

resultater

 • balance, ved at tillægge hvert tematisk detalje, den vægt, den skal have i henhold til dens tematiske betydning
 • udarbejdelsen af alle planens aspekter.

4.1.3. Innovation vil blive bedømt i henhold til Art. 3.2.3.

4.2 Kundskaber, personlige studier og undersøgelser

Kriteriet for kundskaber, personlige studier og forskning kræver bedømmelse af både de

tematiske og filatelistiske sider af eksponatet.

4.2.1 Tematiske kundskaber, og de dertil hørende personlige studier og forskning

bedømmes i henhold til:

 • om den tematiske tekst er korrekt, kortfattet og relevant
 • korrekt tematisk brug af materialet
 • tilstedeværelsen af nye tematiske resultater i henhold til temaet

4.2.2 Filatelistiske kundskaber, personlige studier og forskning bedømmes i henhold til 

 • fuld overensstemmelse med de filatelistiske regler
 • tilstedeværelsen af så vidt muligt alle typer af filatelistisk materiale og dets
 • afbalancerede anvendelse
 • om de postale dokumenter er egnede
 • om den filatelistiske tekst er korrekt, hvis den er nødvendig
 • tilstedeværelsen af filatelistiske studier dertil hørende anvendelse af betydeligt filatelistisk materiale

4.3 Kvalitet og sjældenhedsgrad

Kriteriet: kvalitet og sjældenhedsgrad kræver en bedømmelse af kvaliteten af det

udstillede materiale i henhold til den normale kvalitet for det eksisterende materiale for det

valgte tema, dets sjældenhedsgrad og den relative vanskelighed med at erhverve sig det

udvalgte materiale.

4.4 Præsentationen

Presentation kræver en bedømmelse af overskueligheden af det udstillede materiale,

teksten og den overordnede æstetiske balance i eksponatet. 

5: Bedømmelse af eksponatet

5.1. Tematiske eksponater skal bedømmes af godkendte eksperter på deres pågældende

område og i overensstemmelse med sektion V (art. 31-47 i GREX (ref.: GREV 5.1))

5.2 For at opnå en velafbalanceret bedømmelse af tematiske eksponater er følgende

forholdsmæssige points opstillet til vejledning for juryen (ref.: GREV art.5.2).

Behandling                                                                 35

  Titel og plan                 15

  Udvikling af temaet      15

  Fornyelse                       5

Kundskaber, Personlige studier og forskning           30

  Tematiske                      15

  Filatelistiske                   15

Kvalitet og sjældenhedsgrad                                         30

  Kvalitet                          10

  Sjældenhedsgrad           20

Præsentation                                                                  5

I alt            100 point

6: Afsluttende bestemmelser

6.1. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser i teksten som følge af oversættelse er

den engelske tekst gældende.

6.2. Dette specialreglement for bedømmelsen af tematiske eksponater på FIP udstillinger

er vedtaget på den 66. FIP kongres i Madrid d. 14. oktober 2000. De træder i kraft

umiddelbart efter kongressens afslutning.