Open Philately.

Guidelines til at dømme Open Philately.

1: Udstillinger med bedømmelse

Disse Guidelines for Open Philately er blevet udarbejdet for at hjælpe juryen med at bedømme de enkelte eksponater og for at hjælpe udstillerne med at udvikle deres eksponater.

2: Regler

Open Philately udvider afgrænsningen af ”hvad der kan udstilles” og tillader udstiller at inkludere objekter fra andre samler områder til at supplere og øge forståelsen af det viste filatelistiske materiale.

Det giver mulighed for at præsentere omfanget af den forskning, som udstiller har gennemført, ved at vise det filatelistiske material i en kulturel, social, kommerciel, eller anden sammenhæng, og for at demonstrere en bredere og dybere viden om emnet.

Ved at tillade et bredere udvalg af materiale har Open Philately det yderligere mål, at få nye samlere til at lære og opleve glæden ved at udstille og vise at filateli er en attraktiv hobby.

2.1 Det filatelistiske materiale skal udgøre mindst 50% af eksponatet.

2.2 Det er ikke et krav, at det ikke-filatelistiske materiale skal omfatte halvdelen af eksponatet, men variation i det ikke-filatelistiske materiale vil påvirke bedømmelsen i både ‘behandling’ og ‘materiale’.

3: Principper for opbygningen af et eksponat

Open Philately eksponater bygger på den tosidede information, som kan udledes af det filateliske og ikkefilateliske materiale. Eksponatet forventes at udvikle det valgte emne på en opfindsom og kreativ måde.

I Open Philately eksponater må anvendes:

3.1 Al slags filatelistisk materiale der kan anvendes i de øvrige udstillingsklasser (se SREVs).

3.2 Ikke-filatelistisk materiale omfatter al slags materiale, med undtagelse af farligt eller forbudt materiale.

Ikke-filatelistisk materiale skal være relevant for the valgte emne og tjene til at illustrere dette.

3.3 Et Open Philately eksponat skal demonstrere udviklingen af det valgte emne på en opfindsom og kreativ måde.

3.4 Særlige karakteristika ved det anvendte filatelistiske materiale skal beskrives i samme omfang, som det sker i eksponater i de øvrige klasser som f.eks: Traditionel, posthistorie eller tema.

3.5 Det ikke-filatelistiske materiale skal beskrives, være relevant for og formidle udviklingen af eksponatet.

3.6 Eksponater kan opbygges kronologisk, geografisk, eller på anden måde, som udstilleren synes er passende for emnet.

4: Kriterier for at bedømme eksponater

4.1 Det er vigtigt at forstå et Open Philately eksponat, derfor kan det være hensigtsmæssigt at inkludere

baggrundsinformation om det valgte emne. Men al tekst skal være præcis og klar, og det ikke-filatelistiske materiale skal understøtte forståelsen af det valgte emne og eksponatets tiltrækningskraft.

4.2 Open Philately eksponater vil blive bedømt af dommere, der er godkendte indenfor deres respektive områder.

5: Behandling og betydning

5.1 De 10 point for titel og plan gives for sammenhængen i mellem eksponatets titel, historiens afgrænsning og eksponatets struktur.

Alle Open Philately eksponater skal have en indlednings-eller titel planche, der angiver:

-Eksponatets formål

-Relevant generel information om det emne der belyses i eksponatet

  • En plan der forklarer eksponatets udvikling. Planen bør ikke bestå af en omfangsrig tekst, men en logisk opdeling af emnet for at give en ide om eksponatets indhold for juryen og for publikum
  • Information om personlig forskning
  • En bibliografi.

En veludarbejdet indledningsplanche hjæper både udstilleren, dommerne, andre udstillere og publikum.

5.2 Behandling og betydning kan opnå ialt 30 point.

5.3 Behandling kan give 5 point for filatelistisk behandling og 5 point for ikke-filatelistsik behandling.

5.4 Betydning kan på same måde give 5 point for filatelistisk betydning og 5 point for ikke-filatelisk betydning.

6: Kundskaber og forskning

6.1 Forskning bør fortolkes i en bredere forstand og generelt demonstrere udstillers indgående viden om emnet. Denne viden dokumenteres gennem valg af materiale og en kort men tilstrækkelig tekst.

6.2 Kundskaber og forskning kan opnå ialt 35 point.

6.3 De 35 point er fordelt med 20 point for filatelistiske kundskaber og forskning, og 15 point for ikkefilatelistiske kundskaber og forskning.

7: Kvalitet og sjældenhed

7.1 Kvalitet og sjældenhed kan opnå ialt 30 point.

Behandling og betydning 30

Titel og plan 10

Filatelistisk behandling 5

Ikke-filatelistisk behandling 5

Filatelistisk betydning 5

Ikke-filatelistisk betydning 5

Kundskaber og forskning 35

Filatelistiske kundskaber og forskning 20

Ikke-filatelistiske kundskaber og forskning 15

Materiale 30

Kvalitet 10

Sjældenhed 20

Præsentation 5

Ialt 100

7.1.1 De 30 point er fordelt med 10 point for kvaliteten af både det filatelistiske og det ikke-filatelistiske materiale, og 20 point for sjældenheden af både det filatelistiske og det ikke-filatelistiske materiale.

7.1.2 Kopier bør være reduceret mindst 25% i størrelse i forhold til originalen.

7.2 Filatelistisk materiale:

7.2.1 Alt filatelistisk materiale skal være originalt.

7.3 Ikke-filatelistisk materiale:

7.3.1 Alt ikke-filatelistisk materiale, inclusive fotografier, bør være originale om overhovedet muligt.

7.3.2 Det forventes at udstillere udnytter de muligheder, der eksisterer i anvendelsen af ikke-filatelistisk materiale ved udviklingen af emnet, og at der anvendes forskellige slags ikke-filatelistisk materiale, ikke blot postkort og andre billedillustrationer.

8: Præsentation

8.1 En god præsentation er vigtig, den kan give op til 5 point. Eksponatet bør appellere til øjet, og såvel den enkelte planche i hver ramme, som helhedsindtrykket af eksponatet, bør være vel afbalanceret.

8.2 Da ikke-filatelistisk materiale ofte kan være af stor eller atypisk størrelse, kan det være en fordel at montere på A3 ark for at opnå en mere attraktiv præsentation.

8.3 Det ikke-filatelistiske materiale må ikke være mere end 5 mm i tykkelse, således at det kan monteres i en standard udstillings ramme.

9: Præmier

9.1 Alle eksponater vil blive bedømt ved at tildele point som beskrevet ovenstående under de enkelte vurderings kriterier.

9.2 Resultatet udtrykkes med point (60 til 100) og ledsages af en erindringsmedalje og/eller et diplom. FIP medaljer vil ikke blive tildelt, men resultaterne vil blive registreret i FIP’s resultat database. Et deltager bevis vil blive udstedt til eksponater som opnår mindre end 60 point.

9.3 Et fem-rammers eksponat i Open Philately, som har opnået 85 point eller mere på en FIP udstilling indenfor de sidste ti år, har ret til at vise otte rammer, begyndende fra den 72. FIP Congress den 24 juni 2012 i Jakarta.

9.4 Hvis der opstår uoverensstemmelse med hensyn til teksten på grund af oversættelse, skal den engelske tekst anvendes.

Et af de vigtigste formål med Open Philately er at inspirere til at samle.

Oversat til dansk af Bithe King/Jørgen Jørgensen

Februar 2014.