Postkort

 Udstillingsreglement for postkort klassen

Fælles nordisk reglement

Indledning

Dette specialreglement er udfærdiget til bedømmelse af postkorteksponater i Norden.

Postkortsklassen er opstået som en følge af udviklingen indenfor de filatelistiske udstillings-klasser. Postkortet har en nær tilknytning til disse, fordi det først og fremmest er beregnet til formidling af et budskab gennem postbefordring, ligesom helsager og andre postale forsendel-ser.

1. Udstillinger med bedømmelse

Postkortsklassen kan optages som bedømmelsesklasse på såvel nationale eller klubudstillinger i de nordiske lande som på nordiske udstillinger.

2. De udstillede Eksponater

Et postkortseksponat bearbejdes med udgangspunkt i et geografisk (topografisk) emne, et tematisk emne eller et ud fra et andet synspunkt, helt efter samlerens eget valg. Eksponatet skal omfatte mindst 2 rammer og kunne monteres i udstillingsrammer af standardformat (B=890, H=1180 mm). 1-rammes eksponater tillades på danske klub og nationale udstillinger.

3. Principper for eksponatets opbygning

3.1 Definition af postkort

Et postkort skal have en illustration. Derudover gælder:

• for cirkulerede (postbesørgede eller på anden måde postbehandlede) postkort, at disse skal have kendetegn, som viser, at de er behandlet af en postal organisation

• for ucirkulerede (ikke postbehandlede) postkort, at disse skal have trykt tekst eller trykte

adresselinjer, eventuelt portorude, som viser at kortet er beregnet til at befordres uden

kuvert.

3.2 Idé, plan og bearbejdning

En indledende plan viser idéen og strukturen i eksponatet. Eksponatets titel samt hoved- og

underafsnit skal vise eksponatets struktur og logiske opbygning (den ”røde tråd”).

Titlen skal på bedst mulig måde afspejle eksponatets indhold. Bearbejdningen af eksponatet skal være i overensstemmelse med titel og plan. Hvert postkort skal have tilknytning til det valgte emne.

3.3 Kundskaber og forskning

Kundskab om emnet og postkortene forudsætter forskning som vises i kortfattede tekster i tilknytning til postkortet.

4. Bedømmelseskriterier

Ved bedømmelse skal følgende kriterier anvendes:

– Idé, plan og bearbejdning af emnet/temaet

– Kundskaber og forskning

– Kvalitet og sjældenhed

– Præsentation.

5. Bedømmelse af eksponatet

Postkortseksponatet bedømmes af en jury, der er udpeget af det nationale filatelistforbund.

5.1 Pointskala

Postkortseksponat bedømmes efter følgende pointskala:

Idé, plan (20) og bearbejdning af emnet/temaet (20) 40

Kundskaber og forskning 30

Kvalitet og sjældenhed 20

Præsentation 10

Totalt 100

5.2 Medaljer

Medaljerne uddeles på basis af det pointtal, der er tildelt efter punkt 5. Medaljerne gives efter følgende skala:

Medalje Nordisk

Guld 90

Stor vermeil 85

Vermeil 80

Stor sølv 75

Sølv 70

Sølvbronze 65

Bronze 60

Deltagerbevis ≤ 59

Postkortseksponater kan tildeles ærespræmie samt juryens lykønskning.

5.3 Kvalifikationskrav

For at deltage i bedømmelsesklassen på nordisk udstilling skal eksponatet have opnået mindst stor sølvmedalje (70 point) på en national udstilling.

6. Gyldighed

Dette reglement med tilhørende retningslinjer gælder fra og med 2009-07-01.

Det er vedtaget på det nordiske forbundsledermøde i Gardabær 2009-05-31

I tilfælde af uoverensstemmelse i teksten på grund af oversættelse gælder den svenske tekst.

POSTKORT

Retningslinjer

1. Indledning

1.1 Disse retningslinjer har til formål at støtte såvel juryen som udstilleren og give praktiske råd om, hvordan specialreglementet for postkortseksponat skal anvendes.

1.2 Specialreglementet for postkortseksponater udgør de almindelige principper som fortæller hvad postkortseksponat skal indeholde og omfatte, samt hvordan det skal bearbejdes og præ-senteres.

1.3 Disse retningslinjer svarer ikke på alle spørgsmål, som en udstiller kan stille. Hvert ekspo-nat bedømmes på egne kvaliteter.

2. Definition af et postkortseksponat

2.1 Eksponatet

Postkortseksponat kan have en geografisk (topografisk) opbygning, eksempelvis billeder fra et sted eller et område. Det kan også være tematisk opbygget, hvor postkortene illustrerer en specifik foreteelse (f.eks. jule- og nyårskort), et miljø (f.eks. handel, kommunikation), begi-venheder (f.eks. reportagekort) etc., eller det kan have fotografen, kunstneren, forlaget etc. som emne. Nytænkende og kreative ideer kan også føre til andre opbygninger af eksponatet.

2.2 Postkortet

Illustrationen kan være fotografisk, tegnet (endog håndlavet) eller bestå af en applikation (f.eks. harmonikakort).

Adresselinjer er ingen betingelse for postbesørgede eller på anden måde postbehandlede post-kort.

Ucirkulerede/ ubesørgede kort uden adresselinjer på den ene siden regnes ikke for at være postkort (”en påklistret” adressebagside godkendes ikke).

Forekomsten af et frimærke eller værdistempel er ikke en betingelser for et cirkuleret/ besør-get postkort. Også andre kendetegn kan vise, at postkortet er behandlet af en postal organisa-tion (f.eks. postkort som kassebrev med porto betalt). Illustreret postal helsag kan klassifice-res som et postkort.

Hvis et postkort er afstemplet af postvæsnet er det postbehandlet, men hvis det savner en adresse er det ikke postbesørget, men accepteres i et postkorteksponat.

Frankeringen behøver ikke at være i overensstemmelse med den porto, som ved postbehand-lingen var gældende for postkort.

Postkortets materiale kan være papir, birkebark, læder, meget tynde metalplader eller andet.

Postkortets tykkelse og vægt bør være af rimelig stivhed for at det ikke skades ved eksempel-vis postbehandling.

Postkortets format kan variere.

Forløbere til postkortet kan vises i begrænset antal, selv om de ikke overholder ovennævnte definitioner, hvis de tilfører værdifulde informationer eller er specielt interessante elementer i postkortets udviklingshistorie.

3. Bedømmelseskriterier

3.1 Idé, plan og bearbejdning

Det skal være en klar sammenhæng mellem titel, struktur og bearbejdning. Det bedømmes hvordan udstilleren har valgt at udvikle emnet/temaet, dvs. valg af postkort for at illustrere emnet/temaet, og hvordan udstilleren har anvendt materialet. Nytænkende og kreative ideer bedømmes særskilt.

3.2 Kundskaber og forskning

Kundskab om emnet/postkortet forudsætter forskning som dokumenteres i kortfattede tekster i tilslutning til postkortet. Teksterne skal indeholde væsentlige informationer om emnet og kan indeholde oplysninger om fotograf/kunstner. Oplysninger om postkortets typografi, reproduk-tionsmetode og forlag kan vises på en hensigtsmæssig måde. Postkortene skal være rigtigt udvalgt med hensyn til emnet og de beskrivende tekster skal være korrekte.

3.3 Kvalitet og sjældenhed

Den højst mulige kvalitet som eksisterer for det valgte emne bør vises. Manglende eller bøje-de hjørner, ridser/revner etc. påvirker kvalitetsniveauet, dog bør det være en vis tolerance for ældre postbesørgede objekter. Dette gælder også ældre postkort med tekst på billedsiden (in-den todelt adresseside indførtes), så vidt denne tekst ikke er af særlig dårlig kvalitet (blæk-klatter, smudsige etc.). Postkort som ikke er udgivet af forlag, bl.a. såkaldte ægte fotografiske postkort (andre betegnelser forekommer), har i almindelighed meget små oplag og er derfor mere sjældne end de, der er udgivet af et forlag.

3.4 Præsentation

Eksponatets helhedsindtryk er vigtig. Teksten skal være pæn og smagfuldt arrangeret og mon-teringen varieret. Undgå stærkt farvede plancher. Indramning af postkortene kan forhøje synsindtrykket. Illustrationer (kort, skitser etc.) eller objekter som har direkte tilknytning til temaet/postkortet kan anvendes, dog ikke i en sådan udstrækning at postkortene bliver det sekundære.