DDM Fonden

Navn og indstiftelse
Fondens navn er "DDM Fonden".
Fonden er indstiftet 07/06/01 baseret på midler hidrørende fra "Motiv 2000".
 
Formål
Fondens formål er at styrke udstillingsvirksomheden for foreningens medlemmer. Dette gælder såvel støtte til afholdelse af udstillinger, støtte til medlemmers udstillingsaktivitet, samt støtte til undervisningsformål med det sigte at forberede kommende udstillere.
 
Udlodning
Udlodning foregår efter forudgående ansøgning til bestyrelsen, hvori ansøgeren tydelig skal redegøre for formålet med ansøgningen. Kun medlemmer af De Danske Motivsamlere kan komme på tale som støttemodtagere. Bestyrelsen afgør - ved simpelt flertal - suverænt hvilke formål og med hvilket beløb der skal tildeles støtte. Afgørelserne er inappellable.
 
Bestyrelsen
Fondens bestyrelse består af tre personer. Fondens formand og kasserer svarer personmæssigt til den foretagne konstituering i bestyrelsen for De Danske Motivsam-lere. Herudover vælger bestyrelsen for De Danske Motivsamlere yderligere et medlem til Fondens bestyrelse. Dette medlem må ikke samtidig være medlem af DDM's bestyrelse.
 
Regnskab
Fonden aflægger regnskab på De Danske Motivsamleres generalforsamling. Regnskabsåret er 1/7 - 30/6. Det påhviler kassereren at tilsikre at fondens midler er anbragt på en økonomisk forsvarlig måde, således at der med en passende mulighed for at kunne skaffe likvide midler, alligevel - på de givne betingelser - er sikret en fornuftig forrentning.
Kassereren modtager, såfremt der ikke er betingelser der strider mod "DDM Fonden's" fundats, på fondens vegne yderligere tilskud til fondens fortsatte opretholdelse.
 
Opløsning
Fonden kan kun opløses gennem en beslutning på De Danske Motivsamleres generalforsamling. Til vedtagelsen kræves tilslutning fra DDM's bestyrelse og 3/4 flertal blandt de fremmødte. Fondens midler vil ved opløsning tilfalde De Danske Motivsamlere.
Såfremt DDM Fonden afvikles på et tidspunkt hvor DDM ikke længere eksisterer, skal Fondens midler ubeskåret overføres til Danske Filatelisters Fællesfond med en henstilling om, at midlerne så vidt muligt skal komme danske motivsamlere til gavn.
Disse vedtægter er vedtaget på de Danske Motivsamleres generalforsamling i Odense d. 6. april 2002, med efterfølgende tilføjelser godkendt på generalforsamlingen i Aalborg d. 1. november 2008.