Det danske udstillings reglement

Danmarks Filatelist Forbund
The Danish Philatelic Federation

 Udstillingsreglement for danske udstillinger 
 Kapitel 1 
 Formål mv. 
 §1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark 
 afholdt af klubber/foreninger (herefter benævnt klubber) tilsluttet Danmarks 
 Filatelist Forbund (DFF). 
 Stk. 2 Reglementet er gældende for alle klub- og nationale frimærkeudstillinger afholdt af klubber, som er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF). 
 Stk. 3 Reglementet danner det organisatoriske grundlag for samarbejdet mellem den arrangerende klub/klubber (herefter benævnt udstillingsledelsen), DFF og dommerstyrelsen. 
 Stk. 4 Reglementet danner det organisatorisk grundlag for internationale udstillinger, afholdt af DFF klubber. Nordiske og internationale udstillinger afholdes efter deres eget udstillingsreglement. 
 Kapitel 2 
 Afholdelse af udstillinger - fælles bestemmelser. 
 §2 Alle udstillinger afholdes i samarbejde med DFF. 
 Stk. 2 Udstillingsledelsen tilbydes praktisk konsulentbistand fra DFF, der kan bistå ved planlægning, opsætning og nedtagning efter aftale. 
 Stk. 3 Udstillingsledelsen forpligter sig til at synliggøre samarbejdet med DFF ved at anvende DFF’s logo, navn mv. i pressemeddelelser, udstillingskataloger, sponsoraftaler og andet eksternt materiale. 
 §3 Der skal bruges DFF´s standardreglement og standardtilmeldingsblanket for danske udstillinger. 
 §4 Det skal fremgå af udstillingens specialreglement, hvilke medaljetyper, der vil blive uddelt. §5 DFF´s udstillingsudvalg udpeger en kontaktperson, der har ansvaret for kontakten til klubbens udstillingsledelse. Der udarbejdes en skriftlig aftale imellem udstillingsledelsen og DFF, hvor DFF’s involvering i udstillingen fastlægges. 
 §6 Udstillingsledelsen kan udarbejde et udstillingskatalog med artikler og udstillingsoversigt. Udstillingskataloget kan omdeles eller sælges. 
 §7 En udstilling bør indeholde: 
 a) Konkurrenceklasser 
 b) Ungdomsklasse 
 Og kan endvidere indeholde følgende klasser uden bedømmelse: 
 c) Propagandaklasse 
 d) Æres- og juryklasse 
 Stk. 2 Til æresklassen kan indbydes specielle eksponater efter udstillingsledelsens afgørelse. 
 Stk. 3 Til juryklassen kan udstillingsledelsen indbyde jurymedlemmernes eksponater. 
 Stk. 4 Udstillingen består af en eller flere af følgende konkurrenceklasser: 
 a) Traditionelle eksponater 
 b) Posthistoriske eksponater 
 c) Helsags eksponater 
 d) Luftpost eksponater 
 e) Tematiske eksponater 
 f) Åben filateli 
 g) Maximafili 
 h) Rumfartseksponater 
 i) Stempelmærker (Revenues) 
 j) Postkort 
 k) Filatelistisk litteratur 
 Stk. 5 Eksponater, der ikke kan henføres til én af klasserne b-j, tilhører klasse a. 
 Stk. 6 Alle eksponater bortset fra litteratur kan udstilles som en-ramme eller flerramme eksponater. 
 Stk. 7 Udstillingsledelsen kan opstille andre klasser, end de i stk. 4 angivne. Disse eksperimentelle klasser skal godkendes af udstillingsudvalget. Stk. 8 Udstillere af filatelistiske litteratur tildeler udstillingen to eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar tilfalder den arrangerende klub og det andet eksemplar DFF’s bibliotek. 
 Kapitel 3 
 Klub udstillinger 
 §8 Ansøgning om afholdelse af en klubudstilling indsendes til DFF’s kontor 12måneder før afholdelsen. Tilladelse til afholdelse af en klubudstilling gives og koordineres af DFF’s kontor. 
 §9 Til klubudstillinger kan anmeldes eksponater med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 rammer. 
 §10 Eksponater der har været udstillet på en national udstilling, kan ikke deltage i konkurrencen om bedste eksponat. 
 Kapitel 4 
 Nationale udstillinger 
 §11 Ansøgning om afholdelse af en national udstilling skal indsendes til DFF’s kontor senest 24 måneder før afholdelsen. Tilladelse til afholdelse af en national udstilling koordineres og gives af DFF’s bestyrelse. 
 Stk. 2 Der kan ikke afholdes klubudstilling sammen med en national udstilling. 
 Stk. 3 Danmarksmesterskabet i filateli afholdes ved nationale udstillinger jf. kapitel 8. 
 §12 Til nationale udstillinger kan anmeldes eksponater med 1, 5, 6, 7 eller 8 rammer. 
 Kapitel 5 
 Udstillere, kvalifikation og optagelse 
 §13 En udstiller skal være A-medlem af en klub tilsluttet DFF. For en udenlandsk udstiller gælder, at udstilleren skal være medlem af et forbund, der er tilsluttet FIP. 
 Stk. 2 Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom. Bedømmelser som udstiller opnår, med sit eksponat, følger ikke eksponatet ved ejerskifte. 
 §14 Udstillingen skal til hver udstiller udlevere: 
 a) Entrébillet for hele udstillingsperioden (hvis der opkræves entre for udstillingen). 
 b) Udstillingskatalog (hvis der udgives et sådant). 
 c) Resultatliste (hvis der er en konkurrenceklasse). §15 Kvalificeret til en national udstilling er udstillere, der indenfor de seneste 10 år med sit eksponat har opnået mindst sølv (60 point) på en klubudstilling, eller mindst 60 point på en højere rangerende udstilling i Danmark eller et andet land medlem af FIP 
 Stk. 2 Der er ingen pointmæssige kvalifikationskrav for deltagelse ved klubudstillinger. 
 Stk. 3 En bedømmelse opnået for en-ramme eksponater kvalificerer ikke til at udstille eksponatet som fler-ramme eksponat. 
 §16 Ved indsendelse af tilmeldingsskema til udstillingsklasser med bedømmelse skal kopi af eksponatets indledningsplanche, samt maksimalt 2 siders synopsis, vedlægges anmeldelsesblanketten. Udstilleren kan indsende en forbedret indledningsplanche og synopsis op til 1 måned før udstillingens afholdelse. 
 §17 Udstillingsledelsen har ansvaret for at de eksponater, der antages, opfylder de respektive kvalifikationskrav. 
 Stk. 2 Udstillingsledelsen har ret til – uden at opgive nogen grund – at afvise et eksponat. 
 Stk. 3 Udstillingsledelsen kan ikke reducere i det antal rammesider, den enkelte udstiller har ansøgt om. 
 Kapitel 6 
 Udstillingens økonomi 
 §18 Udstillingen afholdes udelukkende for klubbens egen økonomi og risiko, hvis intet andet på forhånd er aftalt med DFF. 
 Stk. 2 DFF stiller rammer gratis til rådighed. Udgifter til transport af disse afholdes af udstillingen. DFF råder ikke over stand materiel. 
 Stk. 3 DFF er forpligtet til, på nationale udstillinger, at deltage med en stand. Udgifter til leje af standplads, af standart størrelse, dækkes af udstillingen. 
 Stk. 4 Forbundets konsulentbistand er gratis, og koordineres af DFF’s udstillingsudvalg. 
 Stk. 5 Udstillingsledelsen skal sørge for juryens ophold, forplejning og transportomkostninger. Ophold og forplejning skal have almindelig hotelstandard. 
 §19 Udstillingsledelsen kan opkræve rammeleje af udstillerne, dog betaler udstillere i ungdomsklassen ikke rammeleje. 
 Kapitel 7 
 Juryen 
 §20 Juryen og juryformand udpeges af DFFs dommerstyrelse efter anmodning fra DFF’s udstillingsudvalg. 
 Stk. 2 Juryen sammensættes ud fra en samlet vurdering af antallet af rammer og eksponater samt fordelingen af de enkelte udstillingsklasser. 
 §21 Jurysekretariatet stilles et egnet lokale til rådighed af udstillingsledelsen. Lokalet skal være aflåseligt, og der skal forefindes arbejdsbord, mødebord., PC og printer. Juryen kan efter aftale medbringe egen PC og printer. Forplejning af juryen foregår i et andet lokale end der, hvor juryen arbejder. 
 Stk. 2 Udstillingsledelsen stiller sekretærbistand til rådighed for juryen. 
 Stk. 3 Der skal anvendes det af dommerkollegiet udviklede edb-program med database og mulighed for udskrivning af bedømmelsesskemaer og diplomer mv. 
 §22 Juryen skal følge de af FIP udstukne retningslinjer for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen. 
 §23 Juryen kan – uden at høre udstilleren – overflytte et eksponat fra én gruppe til en anden gruppe, men kun indenfor samme klasse. Juryen kan endvidere bedømme to eller flere af samme udstillers eksponater under ét i samme klasse. 
 §24 Juryens afgørelse kan ikke appelleres. 
 §25 De praktiske forhold ordnes mellem den udpegede juryformand og udstillingsledelsen. 
 §26 Juryen kan uddele følgende medaljer i konkurrenceklassen efter den angivne pointfordeling: 
 Udstilling: Klub National 
 Guld 80 85 
 Stor Vermeil 75 80 
 Vermeil 70 75 
 Stor sølv 65 70 
 Sølv 60 65 Stk. 2 Et eksponat, der ikke opnår medalje i konkurrenceklassen, skal tildeles et deltagerbevis. 
 §27 Der skal udstedes et diplom, hvoraf den opnåede medaljegrad fremgår. Diplomet skal være udformet med klubbens, DFF’s og udstillingens logo. 
 Stk. 2 Når en udstiller opnår sin første guldmedalje på en national udstilling i Danmark, tildeles udstilleren en filatelistisk boggave fra DFF. Gælder ikke en-ramme. 
 §28 Bedømmelsesskemaer underskrives af jurymedlemmer, der har bedømt eksponaterne. 
 §29 Diplomer underskrives af juryformanden og formanden for udstillingsledelsen. 
 Stk. 2. Det påhviler udstillingsledelsen at drage omsorg for, at præmieoverrækkelsen sker på en værdig og festlig måde. 
 Kapitel 8 
 Danmarksmesterskab i filateli 
 §30 Kåringen af Danmarksmesteren i filateli findes på følgende måde: 
 1. Blandt alle ”Bedst i Klassen” (eksponater med højeste points i hver 
 konkurrenceklasse) foretages en votering blandt dommerne. Den enkelte 
 dommer afgiver point efter følgende skala: 
 Nr.1 får 7 point 
 Nr.2 får 5 point 
 Nr.3 får 3 point 
 Nr.4 får 2 point 
 Nr.5 får 1 point 
 2. Voteringen er åben og skal ske på festaftenen (Palmarés) ved 
 præmieoverrækkelsen. 
 3. Juryformanden foretager sammentællingen. 
 Danmarksmesteren er det eksponat, der tildeles flest point ved den åbne votering. Ved pointlighed er juryformandens stemme afgørende. Eksponatet der vinder Danmarksmesterskabet, kan ikke deltage på den efterfølgende nationale udstilling, men kan herefter igen deltage i konkurrencen om Danmarksmesterskabet. 
 Kapitel 9 
 Ærespræmier 
 §31 Udstillingsledelsen skaffer og prioriterer i samarbejde med juryen ærespræmier. Juryen fordeler ærespræmierne mellem eksponaterne i henhold til prioriteringen. 
 Stk. 2 For klubudstillinger opfordres til at der uddeles specielt to ærespræmier: 
 1. Ærespræmie for udstillingens bedste eksponat til eksponatet, der opnår flest 
 point, og som ikke har været udstillet på en højere rangeret udstilling. Er der 
 flere med samme pointtal, udvælger juryen den bedste. 
 2. Ærespræmie for bedste førstegangsudstiller. 
 Stk. 3 For nationale udstillinger uddeles ærespræmier for ”Bedst i Klassen” i alle konkurrence klasser. ”Bedst i Klassen” er det eksponat i hver konkurrenceklasse, der har opnået det højeste antal points. I tilfælde af pointlighed, udpeger juryen det bedste. 
 Stk. 4 Juryens lykønskning kan kun tildeles eksponater på en national udstilling. Lykønskningen tildeles eksponater, som på en særlig måde udmærker sig ved f.eks. forskning. Et eksponat kan kun modtage lykønskningen en gang. 
 Kapitel 10 
 Forsikring og sikkerhed 
 §32 Forsikring af de udstillede eksponater under transport til og fra udstillingen samt under selve udstillingen påhviler den enkelte udstiller. 
 §33 Det påhviler den arrangerende klub at sørge for en omhyggelig og tilstrækkelig bevogtning og sikring af de udstillede eksponater i den periode eksponaterne er i udstillingens varetægt både ved modtagelse, opsætning, nedtagning, i og udenfor åbningstiden og ved afsendelse. 
 Kapitel 11 
 Fortolkning og ikrafttræden 
 §34 DFF’s bestyrelse er øverste instans i alle tvivlsspørgsmål om forståelse af dette reglement. 
 §35 Reglementet træder i kraft for udstillinger, der afholdes efter 01.05.2012. 
 Reglementer er godkendt af Danmarks Filatelist Forbunds bestyrelse