DDM Fonden

Navn og indstiftelse

Fondens navn er ”DDM Fonden”.

Fonden er indstiftet den 7. juni 2001 baseret på midler hidrørende fra udstillingen ”Motiv 2001”.

Formål

Fondens formål er at styrke udstillingsvirksomheden og foreningens medlemmer. Dette gælder såvel støtte til afholdelse af udstillinger, støtte til medlemmers udstillingsaktivitet, samt støtte til undervisningsformål med det sigte at forberede kommende udstillere.

Udlodning

Udlodning foregår efter forudgående ansøgning til bestyrelsen, hvori ansøgeren tydelig skal redegøre for formålet med ansøgningen. Kun medlemmer af De Danske Motivsamlere kan komme på tale som støttemodtagere. Bestyrelse afgør – ved simpelt flertal – suverænt hvilke formål og med hvilket beløb der skal tildeles støtte.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse består af tre personer. Fondens formand og kasserer svarer personmæssigt til den foretagne konstituering i bestyrelsen for De Danske Motivsamlere. Herudover vælger bestyrelsen for De Danske Motivsamlere yderligere et medlem til Fondens bestyrelse. Dette medlem må ikke samtidig være medlem af De Danske Motivsamlerebestyrelse.

Regnskab

Fonden aflægger regnskab på De Danske Motivsamleres generalforsamling. Regnskabsåret er 01/07 – 30/06. Det påhviler kassereren at tilsikre at Fondens midler er anbragt på en økonomisk forsvarlig måde, således at der med en passende mulighed for at kunne skaffe likvide midler, alligevel – er sikret en fornuftig forrentning.

Kassereren modtager, såfremt der ikke er betingelser der strider mod ”DDM Fondens” fundats, på fonden vegne yderligere tilskud til Fondens fortsatte opretholdelse.

Opløsning

Fonden kan kun opløses gennem en beslutning på De Danske Motivsamlers generalforsamling. Til vedtagelsen kræves tilslutning fra DDM`s bestyrelse og 3/4 flertal blandt de fremmødte. Fondens midler vil ved opløsning tilfalde De Danske Motivsamlere.

Såfremt DDM Fonden afvikles på et tidspunkt, hvor DDM ikke længere eksisterer, skal Fonden midler ubeskåret overføres til De Danske Filatelisters Fællesfond med en henstilling om, at midlerne så vidt muligt skal komme danske motivsamlere til gavn.

Disse vedtægter er vedtaget på De Danske Motivsamleres generalforsamling i Odense den 6. april 2002, med efterfølgende tilføjelser godkendt på generalforsamlingen i Aalborg den 1. november 2008.